jump to content

Mae pecynnau gwaith RICE yn cynnal ymchwil i nifer o feysydd gan gynnwys dal carbon, hydrogen ac algâu

Gwahanu a chasglu CO₂ o nwyon cymysg ffliwiau diwydiannol - WP1

Er bod allyriadau CO₂ sero yn nod dymunol, mae llawer o ffynonellau na ellir eu hosgoi, megis prosesau diwydiannol sy'n cynhyrchu carbon deuocsid fel sgîl gynnyrch yn hytrach nag wrth greu gwres neu bŵer.

Prosiectau Bio-burfa algâu - WP2

Mae gweithgareddau dynol, boed y rheiny'n ddiwydiannol, yn amaethyddol neu’n ddomestig, yn creu gwastraff. Mae microalgâu yn grŵp amrywiol o ficro-organebau ffotosynthetig procaryotig ac ewcaryotig sy'n tyfu'n gyflym oherwydd eu strwythur simplistig.

Biobrosesau Hydrogen Integredig i Lleihau Carbon Diwydiannol ac Adennill Adnoddau - WP3

Mae llawer o brosesau diwydiannol cyfredol yn gwneud defnydd sylweddol o ynni sy'n deillio o danwydd ffosil neu'n defnyddio deunyddiau sy'n deillio o danwydd ffosil i greu eu cynhyrchion.

Cynhyrchu hydrogen ac ocsigen â mewnbwn amrywiol o ynni adnewyddadwy - WP4

I leihau allyriadau carbon diwydiannol, mae'n bosibl defnyddio mewnbynnau ynni adnewyddadwy yn well er mwyn gwrthbwyso'r defnydd o danwydd carbonaidd traddodiadol.

Gwres, Hydrogen a'u defnydd effeithlon - WP5

Mae'r pecyn gwaith hwn yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng gwres a hydrogen a'r rôl y gall hyn ei chwarae mewn lleihau allyriadau diwydiannol a charbon eraill yng Nghymru.

Prosiectau Troi Gwres yn Hydrogen - WP6

I leihau allyriadau carbon diwydiannol, mae'n bosibl defnyddio ynni adnewyddadwy yn well. Un math o ynni adnewyddadwy sy'n dod yn fwyfwy pwysig yw'r gwres gwastraff o brosesau diwydiannol.

Dadansoddiad Economaidd o Systemau a Thechnoleg - WP7

Bydd y pecyn gwaith hwn yn asesu, yn cymharu ac yn nodi effaith a goblygiadau'r pecynnau ymchwil yn nhermau effaith dechnegol, gymdeithasol ac economaidd y dyfeisiadau a’r modelau gweithredu newydd.

Ymgysylltiad ac Effaith - WP8

Mae'r pecyn gwaith Ymgysylltiad ac Effaith (WP8) yn rhychwantu'r holl becynnau gwaith, a'i nod yw sicrhau bod modd manteisio’n effeithiol ar y datblygiadau gwyddonol ac ymchwil a gyflawnir, er budd pawb.

Cofnodi storïau trawsffurfio ynni - WP9

Mae nifer o dechnolegau arloesol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd sy'n parhau.