jump to content

Prosiectau

Ymgysylltiad ac Effaith - WP8

Mae'r pecyn gwaith Ymgysylltiad ac Effaith (WP8) yn rhychwantu'r holl becynnau gwaith, a'i nod yw sicrhau bod modd manteisio’n effeithiol ar y datblygiadau gwyddonol ac ymchwil a gyflawnir, er budd pawb.

Un maes yw datblygu'r safleoedd arddangos gyda'n partneriaid o fyd diwydiant. Caiff y rhain eu sefydlu ar safleoedd diwydiannol sydd yng ngofal ein partneriaid yn y prosiect. Mae'r safleoedd arddangos yn ein galluogi i gynyddu graddfa'r technolegau a ddatblygwyd eisoes, a rhoi prawf arnynt mewn gweithrediadau diwydiannol byw, ar raddfa fwy.

Elfen bwysig arall o'r pecyn gwaith yw gweithgareddau effaith ac ymgysylltu gyda'r nod o fwyafu effaith prosiect RICE a’r cyfleoedd i rannu gwybodaeth â busnesau o Gymru yn y lle cyntaf, a datblygu cyfleoedd trawswladol.

Bydd yr ymdrechion hyn yn cynnwys ymgysylltu â diwydiant, cyrff rheoleiddio, sefydliadau ymchwil ac awdurdodau lleol i hyrwyddo a hwyluso rhoi ein hymchwil ar waith. Hefyd, bydd y tîm yn parhau i ddatblygu cynigion am grantiau ymchwil a fydd yn galluogi'r prosiect i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sy'n codi.

Yn ogystal, mae’r tîm yn sicrhau eu bod yn parhau’n ymwybodol o ddatblygiadau technolegol a pholisi a allai effeithio ar RICE. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda Gweinidogion, adrannau'r llywodraeth a llu o sefydliadau diwydiannol ac ymchwil eraill.

Mae cynyddu a chynnal ymwybyddiaeth yn bwysig iawn. Wrth ymgysylltu’n fwy â'r frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, mae'n hanfodol bwysig ein bod ni'n darparu gwybodaeth am yr ymchwil, y datblygiadau a’r cynlluniau cydweithredu sydd ar waith. Gwneir hynny trwy ddulliau traddodiadol ac ar-lein ac rydym yn gwneud y defnydd mwyaf posibl o’r  allbwn adrodd storïau sy'n rhan o becyn gwaith 9.

Arweinydd pecyn gwaith 8 yw'r Athro Andrew Barron

N’ôl i Brosiectau