jump to content

Mae Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol (RICE) yn fenter gwerth £9.2 miliwn sy'n derbyn cymorth gan yr Undeb Ewropeaidd trwy gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i brofi technolegau'r genhedlaeth nesaf a’u gyrru ymlaen er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon o ddiwydiannau Cymru.

Arweinir menter RICE gan y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â'r Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) a Chanolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) ym Mhrifysgol De Cymru.

Nod RICE yw gweithio gyda chwmnïau o'r gadwyn gyflenwi leol i brofi sut gall carbon deuocsid a gynhyrchir trwy brosesau diwydiannol trwm gael ei ddefnyddio mewn ffordd arloesol i greu nwyddau gwerth uchel a chemegion sy'n bwysig i ddiwydiant. Bydd y technolegau sydd i’w profi hefyd yn archwilio cynhyrchu hydrogen gwyrdd, fydd yn gallu cael ei ddefnyddio fel tanwydd ar gyfer ceir, mathau eraill o drafnidiaeth, a phrosesau cynhyrchu ynni, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon ymhellach.

O ran ei weithrediad, bydd y prosiect yn canolbwyntio ar gyflawni newid trawsnewidiol trwy gyfrwng prosesau arloesol i leihau allyriadau CO Cymru a lleihau'r ynni a'r deunyddiau crai a ddefnyddir gan ddiwydiant trwm yng Nghymru. Bydd hynny'n fodd i greu busnesau newydd a lleihau rhwystrau rhag mabwysiadu, gan arwain at sefydlu busnesau bach a chanolig (BAChau) newydd a darparu busnes newydd ar gyfer BAChau presennol a throi prosesau arloesedd ac ymchwil yn gynnyrch, prosesau a gwasanaethau masnachol newydd a gwell.

Bydd y cysyniadau diwydiannol a ddangosir yn sicrhau ymarferoldeb techno-economaidd y gadwyn gwerth gyfan ac mae potensial iddynt gael effaith gymdeithasol ac economaidd sylweddol, yn arbennig o ran creu swyddi, twf economaidd a diogelwch ac arloesedd technolegau systemau ynni.

Bydd y dyfodol carbon isel yn cwmpasu ffyrdd llawer mwy effeithlon a chynaliadwy i ni gynhesu ein tai a'n swyddfeydd, trosglwyddo pŵer, a storio ynni ond bydd hefyd yn llwybr at ddulliau cynaliadwy o reoli allyriadau carbon na ellir eu hosgoi ynghyd â phrosesau pontio hirdymor. Mae dyfodol carbon isel yn galw nid yn unig am systemau cadarn a chynaliadwy ond hefyd am ffyrdd effeithiol o reoli'r allyriadau carbon anorfod sy'n deillio o brosesau diwydiannol trwm fel gweithgynhyrchu metelau, sment a chemegion.

Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn datblygu ffyrdd o ddefnyddio carbon monocsid yn ffynhonnell deunyddiau crai yn hytrach na'i fod yn gynnyrch gwastraff a gaiff ei ollwng i'r amgylchedd. Gellid ei droi'n gynnyrch gwerth ychwanegol trwy atafaelu’r carbon yn barhaus ar ffurf arall, neu trwy ei gynnwys mewn economi gylchol. Bydd RICE yn helpu i adeiladu'r dyfodol carbon isel.

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar y llwybr tuag at y dyfodol hwnnw.