jump to content

Mae rhaglen RICE yn ymateb uniongyrchol i dargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer lleihau CO2, nad oes modd eu cyrraedd â’r dechnoleg bresennol yn unig.

Diwydiant yw prif ffynhonnell allyriadau CO2 yng Nghymru, sy’n awgrymu mai dadgarboneiddio prosesau diwydiannol yw un o’r dulliau sy’n cael yr effaith fwyaf er mwyn cyrraedd ein targedau ein hunain a thargedau cytundeb Paris ar yr hinsawdd. Bydd RICE yn gweithio gyda diwydiant i brofi a sbarduno defnydd o dechnolegau carbon isel, a hefyd yn hwyluso creu diwydiannau newydd, sy’n gallu mwyafu’r technolegau hyn o’r genhedlaeth nesaf er mwyn darparu cyfleoedd cyflogaeth sylweddol. 

EU Backed - Solutions

EU Backed - Solutions

Cynllun a gefnogir gan yr UE i brofi a datblygu technolegau’r genhedlaeth nesaf er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon diwydiant yng Nghymru 

Local Supply - Solutions

Local Supply - Solutions

Bydd y cysyniadau diwydiannol sy’n cael eu harddangos yn gallu cael effaith gymdeithasol ac economaidd sylweddol, yn fwyaf nodedig yng nghyswllt creu swyddi a thwf economaidd

The Scheme - Solutions

The Scheme - Solutions

Bydd y cynllun yn defnyddio arbenigedd o’r radd flaenaf i leihau allyriadau carbon deuocsid o gyfarpar mawr, trwm a chyfleusterau