jump to content

Prosiectau

Prosiectau Bio-burfa algâu - WP2

Mae gweithgareddau dynol, boed y rheiny'n ddiwydiannol, yn amaethyddol neu’n ddomestig, yn creu gwastraff. Ffurf arferol y gwastraff hwn yw: carbon (CO – carbon monocsid neu CO2 – carbon deuocsid, fel arfer), nitrogen (ar ffurf NH3 – amonia neu NO3- nitradau, fel arfer) a ffosfforws (ar ffurf PO43- - ffosffadau, fel arfer). Yn draddodiadol, mae carbon (C) yn cael ei allyrru ar ffurf nwy ac mae'n cyfrannu at gynhesu byd-eang, ac mae nitrogen (N) a ffosfforws (P) yn cael eu hallyrru ar ffurf hylif ac yn llygru cyrsiau dŵr.

Mae microalgâu yn grŵp amrywiol o ficro-organebau ffotosynthetig procaryotig ac ewcaryotig sy'n tyfu'n gyflym oherwydd eu strwythur simplistig. Microalgâu a'u cefndryd, y macroalgâu (gwymon), sy’n rheoli llygredd yn y moroedd. O dan amodau awtotroffig, mae'r organebau hyn yn defnyddio C, N, P yn flociau adeiladu bywyd ac yn rhyddhau ocsigen yn ystod ffotosynthesis. Gall microalgâu ddal hyd at 1.8 kg o garbon deuocsid am bob cilogram o fiomas algaidd a gynhyrchir a chan nad oes angen tir âr i'w hamaethu, mae manteision amgylcheddol y math hwn o fiomas yn rhagori ar unrhyw ddeunydd crai arall a ddefnyddir wrth gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Fodd bynnag, nid yw'r cynhyrchu wedi'i gyfyngu i fiodanwydd yn unig. Mae microalgâu ar lefel sylfaenol neu lefel droffig y cefnforoedd. Ystyr hyn yw mai nhw yw ffynhonnell fwyd y cefnforoedd. Mae microalgâu yn llawn deunyddiau maethol gwerthfawr fel carbohydradau, proteinau a lipidau. Er enghraifft, maen nhw'n ffynhonnell dda a naturiol o asid docosahecsaeonig ac asid eicosapentaeonig (mathau o olew Omega-3) a all fod â gwerth gymaint â £100 y cilogram, o’u puro. Hefyd, mae rhai cyfansoddion gwerthfawr iawn i'w cael ar lefel isel mewn microalgâu, fel b-caroten ac astacsanthin (pigmentau) sydd â gwerth posibl o £2000 i £5000 y cilogram yn eu tro. Gall gwerth posibl pigmentau eraill, fel phycoerythrin a phycocyanin, fod yn gymaint â £36,000 i £72,000 y cilogram, yn dibynnu ar burdeb a gweithgaredd.

Yn y prosiect hwn, rydym yn adeiladu ffotobioadweithydd 15,000L sydd bron ar raddfa fasnachol er mwyn tyfu algâu ar elifion diwydiannol. Yna, byddwn ni hefyd yn arddangos y prosesau cynaeafu ac adennill diweddarach, gan ddefnyddio dull gweithredu bio-burfa. Yn yr un modd ag y caiff olew crai ei buro i greu nifer o gynhyrchion, fel petrol, diesel, cerosin, bitwmen, ac ati, byddwn ni’n puro'r algâu i greu nifer o gynhyrchion, fel algâu cell gyfan ac echdynnyn llawn protein. O ran uchelgais, ein nod yw arddangos a chynhyrchu mwy a mwy o bigmentau trwy ffotoanwythiad, ynghyd â'r broses buro ddilynol. Trwy wneud hynny, gellir creu cynnyrch newydd a defnyddiol wrth ailgylchu gwastraff diwydiannol, a hynny mewn modd sydd ag effeithlondeb agos at 100%. Economi gylchol sy'n hynod gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Arweinydd pecyn gwaith 2 yw Dr Darren Oatley-Radcliffe 

N’ôl i Brosiectau