jump to content

Prosiectau

Cofnodi storïau trawsffurfio ynni - WP9

Mae nifer o dechnolegau arloesol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd sy'n parhau. Ymhlith y technolegau hyn, mae'r prosesau sy’n cael eu datblygu a’u profi gan brosiect RICE yn sefyll allan, nid yn unig am eu bod nhw'n dal allyriadau carbon diwydiant trwm, ond am eu bod hefyd yn eu haddasu, eu dargyfeirio a'u defnyddio mewn nifer o ffyrdd economaidd gynaliadwy a buddiol i lawr y llinell. Cydnabyddir yn helaeth fod purfeydd metel a phetrolewm De Cymru yn cwmpasu ffynonellau allyriadau carbon sydd ymhlith y rhai anoddaf eu lliniaru. Mae potensial y technolegau hyn a geir gan RICE i gyflawni newid go iawn yn deillio lawn cymaint o ehangder eu mabwysiadu ag o’r technolegau eu hunain. 

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru yn gweithio i gofnodi addewid a chynnydd atebion prosiect RICE a'u lledaenu mewn cyfres o storïau digidol, wrth iddyn nhw ddatblygu. Y nod yw tynnu datblygiadau prosiect RICE i sylw tair prif gynulleidfa er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ac ysgogi diddordeb mewn mabwysiadu'r datrysiadau a ddatblygir a'u rhoi ar waith yn helaethach. Y canlynol yw'r cynulleidfaoedd a nodwyd: penderfynwyr (llunwyr polisi mewn diwydiant ac yn y llywodraeth), peirianwyr/gwyddonwyr proffesiynol (er mwyn helpu gyda’r cyfathrebu mewn a rhwng disgyblaethau), a'r cyhoedd sydd â diddordeb yn y materion hyn. Dyma un o'r troeon cyntaf i uned adrodd storïau digidol gael ei hintegreiddio'n llawn fel arbenigwyr cyfathrebu mewn prosiect peirianneg academaidd.

Bydd y pecyn gwaith hefyd yn archwilio cyd-destun ehangach prosiect RICE, trwy ystyried cymhlethdodau strategaethau i liniaru'r newid yn yr hinsawdd ar draws Cymru ac yn rhyngwladol. Bydd yn rhoi trosolwg o'r maes ar ffurf storïol hawdd ei hamgyffred. Ffurfir partneriaethau â chanolfannau academaidd, diwydiant, y llywodraeth, a darparwyr addysg.  Fel hyn, bydd allbynnau storïau ddigidol y pecyn adrodd storïau yn dwysáu effaith prosiect RICE ac yn lledaenu gwybodaeth amdano, ac ar yr un pryd yn archwilio'r ymdrechion ehangach sydd ar waith yn y rhanbarth a'u goblygiadau byd-eang.

Caiff 'storïau digidol' o'r pecyn eu rhyddhau fel cyfres o ffilmiau byrion a bydd pob un ohonynt yn canolbwyntio ar thema neu gymeriad penodol. Tuag at ddiwedd y prosiect, cynhyrchir rhaglen ddogfen gyfansawdd hwy a fydd yn adrodd hanes prosiect RICE trwy'r bobl a'r lleoliadau sydd wedi'i feithrin. Bydd recordiadau o gyfweliadau hwy yn ffurfio archif adnoddau hefyd, fel bod ymchwilwyr a llunwyr polisi yn gallu twrio ymhellach i feysydd pwnc penodol a chael eu tywys gan yr arbenigwyr peirianneg, gwyddoniaeth, economeg a gwleidyddiaeth a fu'n ymwneud â phrosiect RICE.

Cyflawnir pecyn gwaith 9 gan Yr Athro Joseph Sobol a William Gold

N’ôl i Brosiectau